Obravnava kršitve pacientovih pravic

Postopek obravnave kršitve pacientovih pravic ureja Zakon o pacientovih pravicah (v nadaljevanju ZPacP), ki določa pravice in dolžnosti pacientov. Vsebino in obliko obrazcev o pisnih izjavah volje pacienta določa Pravilnik o obrazcih o pisnih izjavah volje pacienta.

Na podlagi ZPacP lahko vložite Zahtevo za prvo obravnavo kršitev vaših pravic zaradi:

 • neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev. Rok za vložitev zahteve je 15 dni od nastanka domnevne kršitve.
 • neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe. Rok za vložitev zahteve je 30 dni po končani zdravstveni oskrbi.
 • Če ste za kršitev izvedeli kasneje ali pa so se posledice kršitve pokazale kasneje, je rok za vložitev zahteve tri mesece po preteku zgoraj navedenih rokov.

Postopek vložitve zahteve za obravnavo kršitve pacientovih pravic

V Zdravstvenem domu za študente v Ljubljani se vsi zaposleni, ki sodelujemo v procesu zdravljenja, trudimo, da pri delu preprečimo nastanek kršitve pacientovih pravic. V kolikor pa kot pacient kljub temu menite, da je v postopku izvajanja zdravstvene oskrbe prišlo do neustreznega ravnanja oz. neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev, imate na podlagi ZPacP možnost zahtevati ustrezno obravnavo. Nastali nesporazum bomo v ZD za študente v Ljubljani poskusili rešiti takoj z dodatnimi pojasnili, v kolikor pa z dodatnimi pojasnili niste zadovoljni, lahko vložite Zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic.

Kako se vloži zahteva za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic?

 • Ustna zahteva: Poda se na zapisnik v tajništvu (II. nadstropje) ali pri glavni sestri (I. nadstropje) vsak dan od 8.00 do 13.00 ure.
 • Pisna zahteva: Vloži se v tajništvu (II. nadstropje) ali pri glavni sestri (I. nadstropje), oz. posreduje po redni pošti na naslov zdravstvenega doma: Zdravstveni dom za študente, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva cesta 4, 1000 Ljubljana.
 • Po elektronski pošti: Vloži se na elektronski naslov: tajnistvo@zdstudenti.si

Zahteva za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic, mora vsebovati naslednje podatke:

 • osebno ime, naslov ter kontaktne podatke pacienta,
 • opis domnevne kršitve vaših pravic,
 • podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oz. zdravstvenih sodelavcih,
 • podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah,
 • čas in kraj domnevne kršitve vaših pravic, morebitne posledice in morebiten predlog rešitve spora.

Za enostavnejšo vložitev pisne zahteve lahko uporabite obrazec Zahteva za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic, na voljo pa vam je tudi spletni obrazec.

Pristojna oseba za obravnavo Zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic je strokovni vodja ga. Mojca Miholič, dr.med., spec.druž.med. , telefonska št. 01 200 74 30, e-pošta: mojca.miholic@zdstudenti.si

Zastopnik pacientovih pravic pacientu svetuje, pomaga ali ga zastopa. Le-ta lahko daje pacientu osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti. Delo svetovanja, pomoči in zastopanja zastopnika pacientovih pravic je brezplačno in zaupno.