Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv javnega zavoda: Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani
Sedež:
Aškerčeva cesta 4, Ljubljana
Ustanovitelj: Vlada Republike Slovenije
Telefon: 01 200 74 25
Fax: 01 252 78 80
E-pošta: tajnistvo@zdstudenti.si

Odgovorna uradna oseba: Mateja Ana Grulja, mag.posl.ved, vršilka dolžnosti direktorice
Datum prve objave kataloga: 15.06.2007
Datum zadnje spremembe: 01.04.2022
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.zdstudenti.si/kijz
Druge oblike kataloga: V tiskani obliki na sedežu od 8.00 do 14.00 ure

2. Splošni podatki o javnem zavodu in informacijah javnega značaja

2.1.      ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI JAVNEGA ZAVODA
2.1.1.    OPIS DELOVNEGA PODROČJA

Področje delovanja izhaja iz Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 9/92).

Zavod opravlja dejavnosti, ki so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in naslednji), in sicer:

Q 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.230 Zobozdravstvena dejavnost
Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti

2.1.2.SEZNAM NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT

Zavod sestavlja sedem organizacijskih enot:

1. Splošna in družinska medicina (vodja: Barbara Pregl, dr.med., spec.druž.med.)
2. Ginekologija in porodništvo
3. Diagnostični laboratorij (vodja: Tomaž Vargazon, spec.med.biokem.)
4. Klinična psihologija
5. Psihiatrija
6. Zobozdravstvo (vodja: Ana Hristić, dr.dent.med.)
7. Splošna služba zavoda (vodja: Mateja Ana Grulja, mag.posl.ved.)

2.1.3.    ORGANIGRAM JAVNEGA ZAVODA

2.2. KONTAKTNI PODATKI OSEB PRISTOJNIH ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

V. d. direktorice: Mateja Ana Grulja, mag.posl.ved
Naslov: Aškerčeva cesta 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 200 74 30
Fax: 01 252 78 80
E-pošta: tajnistvo@zdstudenti.si

Strokovni vodja: Mojca Miholič, dr.med., spec.druž.med.
Naslov: Aškerčeva cesta 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 200 74 30
Fax: 01 252 78 80
E-pošta: tajnistvo@zdstudenti.si

Pomočnica direktorice: Petra Židan, dms
Naslov: Aškerčeva cesta 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 200 74 12
Fax: 01 252 78 80
E-pošta: tajnistvo@zdstudenti.si

2.3. SEZNAM GLAVNIH PREDPISOV Z DELOVNEGA PODROČJA JAVNEGA ZAVODA
DRŽAVNI PREDPISI

Register predpisov RS:
http://www.pisrs.si/Pis.web/

Uradni list RS:
http://www.uradni-list.si

Ministrstvo za zdravje RS:
http://www.mz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/

Zakon o pacientovih pravicah
Zakon o zdravstveni dejavnosti
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o javnih naročilih
Zakon o zdravstveni inšpekciji

PREDPISI EU

Portal EU:
https://europa.eu/european-union/life/healthcare_sl

Dostop do zakonodaje Evropske unije EUR-Lex:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl

2.4. SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV

Predlogi predpisov na spletnih straneh Vlade RS:
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/

Predlogi predpisov na spletnih straneh Državnega zbora RS:
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/vObravnavi/predlogiZakonov/!ut/p/z1/pZBLC8IwEIR_i4des5tGNPEWD2p9oKDBmou0GjVqq7TRQn-99eoLxZ3TwnwzMKAhBJ1GV7uNnD2l0bH6F7qxHATjqWhTiePekGLQm0gc8DbDrg_zB4OgHQwU69bZaIaoKOh_-JH_HY9vTuKv_U8G_Tm-D9rGCSlWCUFS50IwzgWt1EDqN-_7yTRmfAs6MxuTmYxcsmrWnXPnloceFkVBynXuLmuTOkty6-HB7stX4O6UOwifADgnSqmwHJq5rN0AaHPa8A!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#Z7_KIOS9B1A0OHL10IHPA0K8B30G7

Predlogi predpisov EU:
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/pre-acts.html

2.5. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH

Statut zavoda
Letna poročila
Finančni načrti

2.6.  SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV oz. DRUGIH JAVNIH STORITEV, KI JIH ZAVOD ZAGOTAVLJA SVOJIM UPORABNIKOM

Zavod obravnava zahteve za prvo obravnavo, ko gre za domnevno kršitev pacientovih pravic.
Varstvo pacientovih pravic in postopek vložitve zahteve za obravnavo kršitve pacientovih pravic

2.7. SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI JAVNI ZAVOD UPRAVLJA

Zavod vodi katalog zbirk osebnih podatkov, ki je objavljen na spletnih straneh Informacijskega pooblaščenca.

2.8. SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

Seznam zbirk:

Zdravstveni informacijski sistem
Poslovni informacijski sistem
Laboratorijski informacijski sistem
Radiološki informacijski sistem
Spletna stran ZDŠ Ljubljana

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Dostop do informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki ga določajo:

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Dostop za brskanje po naši spletni strani je mogoč z običajnimi brskalniki, informacije se nahajajo v običajnih oblikah zapisa. Večina informacij je dostopna na spletni strani zavoda https://www.zdstudenti.si/ ob vsakem času.

Dostop do informacij v fizični obliki je mogoč v prostorih zavoda na Aškerčevi cesti 4, 1000 Ljubljana, vsak delavnik od 8.00 do 14.00.

Dostop do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je v skladu s 12. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja prav tako mogoč, saj je v stavbi dvigalo, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk). Vse informacije je možno pridobiti tudi v tekstovni obliki.

Delni dostop: v skladu z 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

4. Stroškovnik, cenik in pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Zavod zaračunava materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja so:

  • seznam zdravnikov, ki jih zavarovanci lahko izberejo v skladu s pravili obveznega zdravstvenega
    zavarovanja,
  • ordinacijski čas izvajalcev zdravstvenih storitev,
  • čakalne dobe,
  • sistematski pregledi in cepljenja,
  • cene samoplačniških storitev,
  • novice na prvi strani.