Javni razpis za delovno mesto direktorja

Na podlagi pete alineje 21. člena ter 24. in 25. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani, svet zavoda razpisuje prosto delovno mesto

direktorja
javnega zavoda Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • izobrazba ustrezne zdravstvene smeri, pridobljena po študijskih programih najmanj druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
  • najmanj pet let delovnih izkušenj.

Kandidati morajo ponudbi za razpis priložiti pisna dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev:

  • kopijo diplome, iz katere je razvidna zahtevana izobrazba,
  • kopijo dokumenta, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja delovnih izkušenj,
  • potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku,
  • kratek življenjepis,
  • program dela zavoda.

Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi v skladu z 54. in 73. členom Zakona o delovnih razmerjih za čas trajanja mandata štirih let. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za krajši delovni čas od polnega, v trajanju 20 ur tedensko, za določen čas trajanja mandata.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom so na voljo v Zdravstvenem domu za študente Univerze v Ljubljani na telefonski številki: 01/200 74 24 oz. na e-naslovu: sandra.kosmac@zdstudenti.si.

Kandidati morajo svoje prijave skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev posredovati v zaprti ovojnici do 18.3.2019 na naslov:

Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani
Aškerčeva cesta 4, 1000 Ljubljana
s pripisom »Za svet zavoda – ne odpiraj«.

Kandidati bodo o izboru obveščeni v 30 dneh od dneva objave razpisa.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.