Petek 18 Januar 2019
Temeljno poslanstvo javnega zdravstvenega zavoda ZDŠ izhaja iz ustanovne listine in naših prizadevanj za čim boljše izvajanje zdravstvenih programov za potrebe ciljne populacije, skrb za strokovno izobraževanje na tem področju ter sodelovanje s sorodnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s področji zdravstvenega pa tudi socialnega varstva omenjene populacije.

V ZDŠ zagotavljamo uporabnikom naših storitev, dodiplomskim in podiplomskim študentom, ki študirajo v Ljubljani, njihovim učiteljem, v zadnjem času pa strmo raste delež tujih študentov, ki so na mednarodni izmenjavi v Ljubljani, celostno zdravstveno oskrbo na enem mestu, ustanovitelju in financerju učinkovito izrabo javnih sredstev, našim zaposlenim pa dobre pogoje dela in možnost vsestranskega razvoja.

Vizija javnega zdravstvenega zavoda ZDŠ je vzpostavitev zdravstvenega centra, ki bo celovito poskrbel za zdravstvene probleme mladih, ki jih je mogoče uspešno obravnavati in obvladovati na primarni ravni oziroma v specialistični ambulantni dejavnosti. Sodobne smernice medicinske obravnave za doseganje višje kakovosti zdravstvene oskrbe zahtevajo multidisciplinarni pristop obravnave posameznega pacienta glede na njegove dejanske zdravstvene potrebe. Omenjeni multidisciplinarni pristop se je v preteklosti že izkazal za uspešnega, vendar je sedaj potrebno način organizacije dela prilagoditi novim zahtevam ciljne populacije in spremembam v družbenem okolju.

Naloga ZDŠ je torej vzpostaviti zdravstveni center, ki bo primerljiv podobnim zdravstvenim centrom v Evropski skupnosti ter se z njimi tudi povezovati  s ciljem izmenjave strokovnih pa tudi organizacijskih izkušenj. To je tudi usmeritev Svetovne zdravstvene organizacije za obdobje prihodnjega desetletja (Tallin charter). To je zlasti pomembno zaradi dejstva, da je po uspešno uveljavljenem bolonjskem sistemu visokošolskega študija prišlo do spremembe v strukturi naše ciljne populacije. Raste delež tujih študentov, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo na enem mestu, v tujem jeziku, in katerim smo dolžni zagotoviti evropsko primerljiv nivo preventivnega in kurativnega zdravstvenega varstva, da se lahko v polnosti ter nemoteno posvečajo svojemu študiju v Sloveniji.Indeks telesne teže
Vaše idealna teža je med: