Petek 18 Januar 2019

Katalog informacij javnega značaja  1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
 

NAZIV JAVNEGA ZAVODA:

  Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani

 

Sedež:

  Aškerčeva cesta 4, Ljubljana

 

Ustanovitelj:

  Vlada Republike Slovenije

 

Telefon:

  01 200 74 25

 

Fax:

  01 252 78 80

 

E-pošta:

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

ODGOVORNA URADNA OSEBA:

  Mateja Ana Grulja, mag.posl.ved, vršilka dolžnosti direktorice

 

DATUM PRVE OBJAVE KATALOGA: 

  15.06.2007

 

DATUM ZADNJE SPREMEMBE: 

  05.06.2017

 

KATALOG JE DOSTOPEN  
 NA SPLETNEM NASLOVU: 

  http://www.zdstudenti.si/kijz

 

DRUGE OBLIKE KATALOGA: 

  V tiskani obliki na sedežu od 8.00 do 14.00 ure

 

 

  1. SPLOŠNI PODATKI O JAVNEM ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA

 

2.1.      ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI JAVNEGA ZAVODA

 

2.1.1.    OPIS DELOVNEGA PODROČJA


Področje delovanja izhaja iz Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 9/92).

Zavod opravlja dejavnosti, ki so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in naslednji), in sicer:

 Q

 86.210

 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

 Q

 86.220

 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

 Q

 86.230

 Zobozdravstvena dejavnost

 Q

 86.909

 Druge zdravstvene dejavnosti

 

2.1.2.    SEZNAM NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT


Zavod sestavlja sedem organizacijskih enot:

1.     Splošna in družinska medicina (vodja: Barbara Pregl, dr.med., spec.druž.med.)

2.     Ginekologija in porodništvo

3.     Diagnostični laboratorij (vodja: Tomaž Vargazon, spec.med.biokem.)

4.     Klinična psihologija

5.     Psihiatrija

6.     Zobozdravstvo (vodja: Magdalena Vehar, dr.dent.med.)

7.     Splošna služba zavoda (vodja: Mateja Ana Grulja, mag.posl.ved.)

2.1.3.    ORGANIGRAM JAVNEGA ZAVODA


Organigram Zdravstvenega doma za študente Univerze v Ljubljani

 

2.2.      KONTAKTNI PODATKI OSEB PRISTOJNIH ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ


v. d. direktorice:   Mateja Ana Grulja, mag.posl.ved
Naslov:   Aškerčeva cesta 4, 1000 Ljubljana
Telefon:   01 200 74 30
Fax:   01 252 78 80
E-pošta:   Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

strokovni vodja:

  Mojca Miholič, dr.med., spec.druž.med.

Naslov:

  Aškerčeva cesta 4, 1000 Ljubljana

Telefon:

  01 200 74 30

Fax:

  01 252 78 80

E-pošta:

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.


Pomočnica direktorice:

  Petra Židan, dipl.m.s.

Naslov:

  Aškerčeva cesta 4, 1000 Ljubljana

Telefon:

  01 200 74 12

Fax:

  01 252 78 80

E-pošta:

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.


 

2.3.      SEZNAM GLAVNIH PREDPISOV Z DELOVNEGA PODROČJA JAVNEGA ZAVODA


DRŽAVNI PREDPISI

- Register predpisov RS:
http://www.pisrs.si/Pis.web/

- Uradni list RS:
http://www.uradni-list.si

- Ministrstvo za zdravje RS:
http://www.mz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/

- Zakon o pacientovih pravicah
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o zdravstveni inšpekciji


PREDPISI EU

- Portal EU:
https://europa.eu/european-union/life/healthcare_sl

- Dostop do zakonodaje Evropske unije EUR-Lex:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl

2.4.      SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV


Predlogi predpisov na spletnih straneh Vlade RS:
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/

Predlogi predpisov na spletnih straneh Državnega zbora RS:
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/vObravnavi/predlogiZakonov/!ut/p/z1/pZBLC8IwEIR_i4des5tGNPEWD2p9oKDBmou0GjVqq7TRQn-99eoLxZ3TwnwzMKAhBJ1GV7uNnD2l0bH6F7qxHATjqWhTiePekGLQm0gc8DbDrg_zB4OgHQwU69bZaIaoKOh_-JH_HY9vTuKv_U8G_Tm-D9rGCSlWCUFS50IwzgWt1EDqN-_7yTRmfAs6MxuTmYxcsmrWnXPnloceFkVBynXuLmuTOkty6-HB7stX4O6UOwifADgnSqmwHJq5rN0AaHPa8A!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#Z7_KIOS9B1A0OHL10IHPA0K8B30G7

Predlogi predpisov EU:
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/pre-acts.html

 

2.5.      SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH

2.6.      SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV oz. DRUGIH JAVNIH STORITEV, KI JIH ZAVOD ZAGOTAVLJA SVOJIM UPORABNIKOM


Zavod obravnava zahteve za prvo obravnavo, ko gre za domnevno kršitev pacientovih pravic.
Varstvo pacientovih pravic in postopek vložitve zahteve za obravnavo kršitve pacientovih pravic


2.7.      SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI JAVNI ZAVOD UPRAVLJA


Zavod vodi katalog zbirk osebnih podatkov, ki je objavljen na spletnih straneh Informacijskega pooblaščenca.


2.8.      SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV


Seznam zbirk:

- Zdravstveni informacijski sistem
- Poslovni informacijski sistem
- Laboratorijski informacijski sistem
- Radiološki informacijski sistem
- Spletna stran ZDŠ Ljubljana

  1. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA


Dostop do informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki ga določajo:

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Dostop za brskanje po naši spletni strani je mogoč z običajnimi brskalniki, informacije se nahajajo v običajnih oblikah zapisa. Večina informacij je dostopna na spletni strani zavoda http://www.zdstudenti.si/ ob vsakem času.

Dostop do informacij v fizični obliki je mogoč v prostorih zavoda na Aškerčevi cesti 4, 1000 Ljubljana, vsak delavnik od 8.00 do 14.00.

Dostop do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je v skladu s 12. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja prav tako mogoč, saj je v stavbi dvigalo, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk). Vse informacije je možno pridobiti tudi v tekstovni obliki.

Delni dostop: v skladu z 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

  1. STROŠKOVNIK, CENIK IN POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Zavod zaračunava materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

  1. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA


Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja so:

- seznam zdravnikov, ki jih zavarovanci lahko izberejo v skladu s pravili obveznega zdravstvenega
  zavarovanja,
- ordinacijski čas izvajalcev zdravstvenih storitev,
- čakalne dobe,
- sistematski pregledi in cepljenja,
- cene samoplačniških storitev,
- novice na prvi strani.

 

Indeks telesne teže
Vaše idealna teža je med: